حقایقی درباره واقعیت اقتصادی زنان

حقایقی درباره واقعیت اقتصادی زنان

پول امنیت و آزادی مدیریت زندگی را تأمین می کند ، اما استقلال مالی همچنان یک چالش برای زنان در سراسر جهان است ، چه یک زن ثروتمند باشد یا فقیر ، و هر سن و سال یا مرحله زندگی کاری خود ، زنان با موانع مالی روبرو هستند ، اینکه زنان نسبتاً راحت زندگی